Thi công

Ngâm dung dịch trong 7 ngày đến 10 ngày
Khả năng chống thấm, dột 100%