Nhà ở gia đình kiểu mặt phố (Ông bà: Lợi – Quyên)

2 Nhà Chú Lợi Tân Hồng Từ Sơn

2 Nhà Chú Lợi Tân Hồng Từ Sơn