Nhà ở gia đình kiểu mặt phố (Ông Thắng)

6 A Thắng Thiết Bình (3) 1

6 A Thắng Thiết Bình (3) 1